Skip to content

Disclaimer

Teksten en illustraties van deze website en alle afzonderlijke items zijn onderworpen aan het auteursrecht van de respectieve eigenaars. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en is niet toegestaan. Toestemming tot gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle informatie en gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Intervisser B.V. heeft ernaar gestreefd om informatie op deze website te verstrekken die volledig nauwkeurig en up-to-date is. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen wettelijke rechten worden ontleend. Noch Intervisser B.V., noch een van de aanbieders van inhoud van deze website is aansprakelijk voor fouten in de inhoud - inclusief typografische fouten - noch voor enige actie die daarop wordt ondernomen.

Op alle overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, en op alle overeenkomsten waarbij wij als koper optreden zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, die u van ons heeft ontvangen en die zijn gepubliceerd op www.intervisser.com/algemene-voorwaarden. De toepasselijkheid van uw voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.